Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies .

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Alpha Cleaning Products
Artikel 1 Algemeen  
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Alpha Cleaning Products, verder te noemen ‘ACP’, gesloten overeenkomsten waar bij de contractpartner navolgend met
t ‘koper’ zal worden aangeduid, en zijn van toepassing op alle door ACP gedane aanbiedingen,leveringen en diensten.
Artikel 2 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn aanvaarding bevatten.
2. ACP heeft te allen tijde het recht te bepalen dat de door  hem te leveren artikelen en goederen slechts in bepaalde minium hoeveelheden zullen worden geleverd.
Artikel 3  Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen ACP en koper komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding cq. schriftelijke orderbevestiging van de koper aan ACP.
Artikel 4 Prijzen
1. De door ACP opgegeven prijzen zijn franco-thuis, inclusief invoerrechten, accijnzen en belastingen (tenzij van overheidswege anders is of zal worden vastgesteld) doch  
    exclusief B.T.W. en andere ingevolge deze voorwaarden in rekening te brengen kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Verhogingen van kostencomponenten, waaronder mede te verstaan invoerrechten, accijnzen of andere (overheid)belastingen.
    alsmede door de overheid voorgeschreven of toegestane prijsverhogingen, mogen door ACP worden doorberekend, ook na de datum van de,
    schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel totstandkoming van de overeenkomst.
3. ACP behoudt zich het recht voor om afzonderlijk administratiekosten en/of transportopslag (brandstoftoeslag etc.) aan de koper in rekening,  
    te brengen ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
Artikel 5 Betaling
1. De koper is gehouden te betalen binnen 15 dagen na ontvangst van goederen en factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. ACP is gerechtigd zekerheid te bedingen, ook na het totstandkomen van de overeenkomst, indien zij grond heeft om aan te nemen dat de koper
    zijn verplichtingen niet of niet geheel zal nakomen.
3. Indien de koper het verschuldigde niet binnen de overeengekomen termijn, dan wel binnen de termijn als genoemd in lid 1 van dit artikel heeft  betaald is deze van rechtwege
    in verzuim en is de koper vanaf die dag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Verwerfde korting komen te vervallen bij te laten betalingen.
4. De in leden 1 en 3 genoemde cq. overeengekomen termijn is een fatale termijn als bedoelt in artikel 83 boek 6 BW.
5. Ingeval ACP tot buitengerechtelijke invordering overgaat is de koper een vergoeding voor de incassokosten verschuldigd volgens het tarief
    van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 68,07 .
6. In het geval de factuur van ACP in vreemde valuta is gesteld, heeft ACP het recht voldoening te vragen in Nederlandse courant en wel naar  
    de koers van de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel, ter keuze van ACP, naar die van de vervaldag van de factuur.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
Alle door ACP te leveren en geleverde goederen blijven te allen tijde eigendom van ACP, zolang de betreffende facturen met eventuele rente en kosten niet geheel zijn voldaan.
Artikel 7 Leveringsvoorwaarden
1. De overeengekomen levertijd gaat in nadat de opdracht door ACP is bevestigd.
2. De levertijd wordt opgeschort in geval van:
3. Levering franco boven €50 excl..BTW onder de €50 worden € 6.95  vracht en administratiekosten in rekening gebracht.
Ad. A.
    De levertermijn wordt opgeschort indien en zolang de koper in verzuim is met betaling van enig uit hoofde van vorige leveringen en/of ter zake
    van de betrokken levering verschuldigd bedrag.
Ad. B.
    In geval van overmacht - waaronder begrepen ook de overmacht van de leveranciers van ACP – is ACP gerechtigd de levertijden te verlengen  voor de duur van de overmacht-
    situatie, dan wel is zij gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden middels een schriftelijke mededeling aan de koper zonder dat ACP jegens de koper gehouden is tot enige     schadevergoeding.  Van overmacht is sprake in geval van: verhindering door oorlog, burgeroorlog, oproer, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer  van grondstoffen,
    hulpstoffen, handelsgoederen of verpakkingsmateriaal, brand, overstroming, vorst en andere bedrijfsstoornissen zoals werkstaking,bedrijfsbezetting of soortgelijke acties,
    gebrek aan werkkracht(en), excessieve ziekte van personeel en transportstoornissen. Onder overmacht vallen voorts alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van ACP,
    waardoor tijdige nakoming van de overeenkomst,redelijkerwijze niet kan worden gevergd onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik
    van het sluiten van de overeenkomst.
Artikel 8 Levering en risico
1. De goederen zijn geleverd op het moment dat deze ter vrije beschikking van de koper en de gebruikelijke documenten door ACP in ontvangst  
    genomen zijn. Op deze documenten zullen duidelijk de aard en de  aantallen van de te leveren goederen vermeld zijn.
2. Vanaf het moment dat de goederen ter vrije beschikking van de koper staan en/of deze zich op terreinen/gebouwen van de koper bevinden   
    is het risico  voor geheel of gedeeltelijk tenietgaan,beschadiging,diefstal e.d.,van  de goederen voor de koper.
Artikel 9 Reclames
1. Reclames en klachten moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, bij ACP  zijn ingediend  
    onder nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond van de klacht.
2. Na verloop van de in lid 1 genoemde termijn behoeft ACP geen klachten, reclames etc. te accepteren en wordt de koper geacht het geleverde  te hebben goedgekeurd.               Indien een klacht door ACP gegrond wordt bevonden, dienen de goederen aan ACP geretourneerd te worden en heeft ACP de keuze tussen een schadeloosstelling in geld die       in geen geval de waarde der geleverde goederen zal overtreffen,  dan wel kan ACP een vervangende levering doen, elke andere vorm van schadevergoeding is nadrukkelijk           uitgesloten.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De koper is gehouden alle in detailverpakking door ACP geleverde en in het verkeer gebrachte artikelen te verhandelen in de originele van ACP afkomstige verpakking, zonder
    veranderingen/wijzigingen aan te brengen. Het is de koper voorts niet toegestaan de van ACP afkomstige of via ACP geleverde verpakkingen te gebruiken, te verhandelen of
    in het verkeer te brengen, anders dan met de oorspronkelijke inhoud die aan de koper is geleverd bij overtreding van het in dit lid bepaalde is de koper, een onmiddellijk
    opeisbare boete verschuldigd van 500 euro per overtreding.
2. De aansprakelijkheid van ACP beperkt zich tot de nakoming van de overeenkomst met koper. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.
3. ACP is nimmer jegens de koper aansprakelijk voor, en de laatste is verplicht ACP in alle opzichten te vrijwaren tegen, aanspraken van derden op kosten schaden en intresten
    ontstaan ten gevolge van daden of nalatigheid van personen in dienst van ACP of door goederen welke eigendom zijn van ACP of welke bij haar in gebruik zijn, of door ACP
    getransporteerde en/of verkochte goederen.
Artikel 11 Ontbinding
1. In alle gevallen van overmacht als bedoeld in Artikel 7 lid 2 is ACP gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden.
2. Daarnaast is ACP gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper of als de koper tekortschiet in       de nakoming van zijn verplichtingen jegens ACP, in welke gevallen de koper van rechtswege in verzuim is en ACP gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden door middel van
    een schriftelijke mededeling aan de koper.
Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank
1. Voor zover nodig wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn binnen Nederland en is op de overeenkomst alsmede,
    alle daaruit voortvloeiende zaken en geschillen te allen tijde Nederlands recht van toepassing.
2. Bij uitsluiting is de Arrondissementsrechtbank bevoegd kennis te nemen van alle geschillen/vorderingen de overeenkomst betreffende.
    Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen geschieden op de voorwaarden door ons gedeponeerd bij de Kamer van koophandel onder nummer: 39082113.